IV EDYCJA

Organizatorzy i Partnerzy IV edycji projektu „Pan Sprzątalski”

zapraszają do udziału w następujących konkursach:

ZRÓB COŚ UŻYTECZNEGO DLA SZKOŁY Z ODPADÓW

konkurs INDYWIDUALNY na najciekawszą pracę plastyczną wykonaną z odpadów

Adresaci:

 • Uczniowie z klas 1-3 szkół podstawowych z gmin: miejskiej i wiejskiej Żary (województwo lubuskie)

Cel:

 • Zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów na temat korzyści wynikających z ponownego wykorzystywania odpadów.

Wytyczne do konkursu:

 • Uczestnicy konkursu przygotowują pracę plastyczną użyteczną dla szkoły, wykorzystując wybrane odpady i inne niepotrzebne przedmioty oraz nadając im nowe znaczenie i wartość.
 • Prace konkursowe można wykonywać dowolną techniką plastyczną, jednak materiałem, z którego zostaną wykonane, powinny być w przeważającej części odpady.

Termin oddawania prac:

 • Prace konkursowe należy przekazywać Szkolnym Koordynatorom do 22 grudnia 2017 roku.

STWÓRZCIE SZKOLNĄ OAZĘ ZIELENI

konkurs ZESPOŁOWY na najładniejszy projekt zagospodarowania przestrzeni przyszkolnej w formie przyszkolnego ogródka

Adresaci:

 • Zespoły z klas 4-8 szkół podstawowych z gmin: miejskiej i wiejskiej Żary (województwo lubuskie)

Cel:

 • Uświadomienie roli i znaczenia środowiska przyrodniczego w otoczeniu człowieka.
 • Podniesienie walorów estetycznych wybranego fragmentu przestrzeni przyszkolnej.
 • Stworzenie miejsca wokół szkoły spełniającego funkcje edukacyjne i wychowawcze.
 • Integracja uczniów wokół wspólnego projektu o tematyce ekologicznej.

Wytyczne do pracy konkursowej:

 • Projekt zagospodarowania przestrzeni przyszkolnej nie może przekraczać 100 m2
 • Propozycja rozmieszczenia roślin powinna uwzględniać:
  - warunki terenowe (ukształtowanie terenu, nasłonecznienie, jakość i wilgotność gleby)
  - właściwości biologiczne roślin (możliwość ich rozwoju na projektowanym terenie)
  - przestrzeń życiową dla projektowanej roślinności

Termin nadsyłania prac:

Prace konkursowe należy przesyłać do 22 grudnia 2017 roku na adres e-mail: pansprzatalski@biosystem.pl lub adres Organizatora: ul. Wodna 4, 30-556 Kraków

MAŁA ELEKTROZBIÓRKA

konkurs ZESPOŁOWY na największą zbiórkę małych elektroodpadów

Adresaci:

 • Szkoły podstawowe z gmin: miejskiej i wiejskiej Żary (województwo lubuskie) zgłoszone do projektu „Pan Sprzątalski”.

Cel:

 • Zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów oraz lokalnej społeczności na temat właściwego postępowania z elektroodpadami.

Wytyczne do konkursu:

 • Na terenie szkół uczestniczących w projekcie „Pan Sprzątalski” odbędzie się zbiórka małogabarytowego, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 • W ramach akcji zbierane będą elektroodpady, które uczniowie mogą samodzielnie i bez wysiłku przynieść do szkoły.
 • Zbiórka elektroodpadów potrwa 2 tygodnie w terminie podanym na plakatach informacyjnych, jednak nie dłużej niż do 22 grudnia 2017 roku.
 • Raz w tygodniu zebrane, zużyte elektrourządzenia będą odebrane ze szkoły.
 • Odbiór elektroodpadów ze szkoły zostanie udokumentowany protokołem odbioru, potwierdzającym ciężar odbieranego sprzęt.
 • Nagrodzone zostaną trzy pierwsze szkoły, które zbiorą największą masę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w przeliczeniu na liczbę uczniów uczęszczających do szkoły, biorącej udział w konkursie.

 

Szczegółowy regulamin IV edycji projektu Pan Sprzatalski.

Wróć